مطالب


نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور همایش/سمینار گالری

۱۳۹۸/۰۴/۰۱
حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور6-9...
هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور همایش/سمینار گالری

۱۳۹۸/۰۴/۰۱
حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور...