جلسه شورای پژوهشی 21 خرداد

به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی به نقل از دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، اولین جلسه #شورای_پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی امروز ۲۱ خرداد ماه در دفتر شورای معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید و تعداد ۴ طرح دانشجویی تصویب گردید و در مورد موضوعاتی از جمله برگزاری هدفمند کارگاه های آموزش پژوهش و مجله علمی ترویجی دانشجویی بحث و تبادل نظر گردید.