هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

 حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

 16-19 شهریور ماه

کاشان