نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

 حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

6-9 شهریور 97

همدان