انتصاب دبیر جدید

طی حکمی از سوی جانشین محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی، دانشجوی سال چهارم پزشکی؛ آقای محسن عسکری به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی منصوب گردیدند.

ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای دبیر جدید کمیته تحقیقات دانشجویی، از ایشان خواستند ضمن تشکیل کارگروه های فعال، با تمام توان تلاش خود را به کار گیرند تا دانشگاه و دانشجویان آن سربلند باشند.