مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

PhD

17/2/97

بهشته ابوحمزه

سرپرست

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشجوی پزشکی

17/2/98

محسن عسکری

دبیر

کارشناس شیمی

17/2/98

مهدی رستمیان

کارشناس