مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجو (رشته تحصیلی)

استاد (رتبه علمی)

نام و نام خانوادگی

 

دانشگاه

---

دانشیار

سعید سلیمان میگونی

شورای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

---

استادیار

آرمین زارعیان

---

دانشیار

بهشته ابوحمزه

---

استادیار

ساناز زرگر

---

کارمند علمی

حامد باقری

دانشجوی پزشکی

---

محسن عسکری

دانشجوی ارشد پرستاری

---

مریم بهشتی فر

دانشجویHIT

---

علی حاجی­پور

دانشجوی پزشکی

---

محسن عسکری

شورای مرکزی

دانشجوی ارشد پرستاری

---

مریم بهشتی فر

دانشجویHIT

---

علی حاجی­پور

دانشجوی اتاق عمل

---

محمد مهدی صالحی

دانشجوی اتاق عمل

---

رضا خادمی

دانشجوی پزشکی

---

محمد عباد رفعت

دانشجوی پزشکی

---

محمد قادری

دانشجوی پزشکی

---

سید شهاب الدین کاظمی

دانشجوی پرستاری

---

احسان خیامی

دانشجوی پرستاری

---

محمد رضایی